Publicațiile departamentului

MONOGRAFII

MANUALE

LUCRĂRI METODICO-DIDACTICE

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE – MONOGRAFII
2018 BAJAN M., BAJEREAN E. Contabilitatea și controlul de gestiune în entitățile producătoare de mobilă. Monografie. Editura: Chișinău ASEM, 2018, 175. ISBN978-9975-75-911-3.
2017 BÎRCĂ A. Controlul de gestiune în optimizarea performanței entității. Editura: Iași Tipo Moldova, 2017, 220 p. ISBN 978-606-676-963-1.
2015 BUCUR V., BĂDICU G. Contabilitatea rezultatelor financiare și performanța entităților de telecomunicații. Monografie. Editura: Chișinău ASEM, 2015, 303 p. ISBN 978-9975-75-765-2.
ȚURCANU V., MIHAILA S. Contabilitate de gestiune & Control de gestiune (în industria prelucrătoare). Monografie. Editura: Chișinău ASEM, 2015, 231 p. ISBN 978-9975-75-740-9.
2014 COBZARI L., ERHAN L. Strategii financiare de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii, Chișinău, INCE, 2014, – 200 p, ISBN 978-9975-4185-9-1,12,10 c.a.
2012 ŞTAHOVSCHI A., SOLTAN A., DIMA G. Monografie. Aspecte ale reglementării activității bancare. Editură: București: Semne, 2012. 274 p. ISBN 978-606-15-0164-9.
2011 BUCUR V., CUȘMĂUNSĂ R. Contabilitatea consumurilor și cheltuielilor aferente lucrărilor de cercetare-dezvoltare. Monografie. Editura: Chișinău ASEM, 2011, 268 p. ISBN978-9975-75-561-0.
LAPIȚKAIA L. Аудит: углубленный курс. Monografie. Editură: Chișinău ASEM, 2011, 359 p. ISBN 978-9975-75-557-3
2010 MUNTEAN N., BALANUȚĂ V. Analiza şi evaluarea riscurilor la nivel de întreprindere: aspecte teoretice şi aplicative. Monografie. Editura: Chişinău ASEM, 2010. 207 p. ISBN 978-9975-75-500-9.
SAJIN I. NEDERIȚA A. Probleme ale contabilității și auditul decontărilor comerciale. Monografie. Editura: Chișinău ASEM, 2010, 231 p. ISBN978-9975-75-524-5.
2009 BUCUR V., ŞEVCIUC T. Contabilitatea resurselor naturale și a exploatării acestora. Monografie.Editura: Chișinău UASM, 2009. 223p. ISBN 978-9975-64-182-1.
2008 BUCUR V., TODOROI L. Учет биологических активов. Monografie. Editura: Chișinău UASM, 2008. 254 p. ISBN 978-64-1171-3
2007 NEDERIŢA A. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii: teorie şi practică. Monografie. Editura: Chişinău ASEM, 2007, 300 p. ISBN 978-9975-75-220-6
2002 BUCUR V. Учет нематериальных активов. Monografie. Editura: Chișinău Cartier, 2002, 316 p. ISBN 9975-79-175-1.
LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE – COLOCVIU ȘTIINȚIFIC
2015 Abordări teoretice și practice ale contabilității moderne. Colectiv de autori, Coordonator GRIGOROI L.Chișinău, 2015. 370 p. ISBN 987-9975-127-40-0
LUCRĂRI ŞTIINŢIFICO-METODICE ŞI DIDACTICE – MANUALE
2021 Contabilitatea întreprinderii. Colectiv de autori, Coordonator GRIGOROI L. Manual. Editura: Chișinău Cartier, Ediția III, 2021. 800 p. ISBN 978-9975-86-456-5 (Cartier). – ISBN 978-9975-75-984-7 (ASEM)
2017 Contabilitatea întreprinderii. Colectiv de autori, Coordonator GRIGOROI L. Manual. Editura: Chișinău Cartier, Ediția II, 2017. 632 p. ISBN 978-9975-86-139-7.
2016 BUCUR V., GRAUR A., Contabilitatea impozitelor. Teorie și practică. Manual. Editura: Chișinău ASEM, 2016. 618 p. ISBN 9789975758307.
2015 BĂDICU G., MIHAILA S., AVORNIC A. Contabilitatea managerială. Manual. Editura: Chișinău Învățătorul modern, 2015. 277 p. ISBN: 978-9975-3038-8-0.
GRIBINCEA A., GANEA V., GRIBINCEA C., ERHAN L., TIGANU A. International Finance, ed. Complexul Editorial al INCE, Chişinău, 2015, 334 p., ISBN 978-9975-3032-7-9, 26, 25 c.a.
2012 GRIGOROI L. LAZARI L. Bazele contabilității. Editura: Chișinău. Cartier, 2012. ISBN 978-9975-79-743-6.
2011 Analiza rapoartelor financiare. Colectiv de autori, Coordonator ŢIRIULNICOVA N., Ed. A II-a, revăzută. – Ch.: Asociaţia Obştească „ACAP RM”, 2011. – 400p. ISBN 978-9975-78-995-0.
2009 GRIGOROI L. LAZARI L. Bazele teoretice ale contabilității. Ediție revăzută și completată. Editura: Chișinău Cartier, 2009. ISBN 978-9975-79-552-4.
LUCRĂRI METODICO-DIDACTICE
2022 MIHAILA S., ERHAN L., FRUMUSACHI L. Bazele contabilității: aplicații practice, Lucrare practică, Chișinău, 2022, 235 p., ISBN 978-5-88554-092-6
ERHAN Lica. Fundamentals of accounting: basic terms, multiple choice questions, exercises, task for individual and team-work. ISBN: 978-9975-3530-5-2, Editura: Complexul Editorial, INCE, Chișinău 2022
2021 GRUMEZA Dumitru , IACHIMOVSCHI Anatolie. Audit financiar: Note de curs. Academia de Studii Economice a Moldovei, Facultatea “Contabilitate”, Departamentul “Contabilitate, audit şi analiză economică”. – Chişinău : ASEM, 2021. – 180 p. ISBN: 978-9975-155-53-3 (PDF).
2020 BĂDICU G., MIHAILA S. Contabilitatea de gestiune avansată. Manual. ASEM, Editura: Tipografia Centrală, Chișinău: 2020. 224 p. ISBN: 978-9975-75-988-5.
2019 BADICU G., MIHAILA S. Bazele contabilităţii. Editura: Chișinău ÎS Tipografie centrală, 2019., 224 p., ISBN 978-9975-146-93-7.
2018 CAUŞ, Lidia, RATCOV, Maria, IACHIMOVSCHI, Anatolie. Audit intern: note de curs. Editura Chişinău: ASEM, 2018, 117 p. ISBN 978-9975-75-929-8.
2017 LAPIȚKAIA L. Сборник тестов, задач, ситуаций по бухгалтерскому учету налогов. Editura: Chișinău ASEM, 2017, 153 p. ISBN 978-9975-75-815-4
NEDERIŢA A., GRABAROVSCHI L., POPOVICI A. Финансовый учет.Учебное пособие, часть I. Editura: Chişinău ASEM, 2017, 259 p. ISBN 978-9975-75-850-5
ȚIRIULNICOVA N., MUNTEAN N., Financial Statment Analysis: Course notes. Chișinău, ASEM, 2017. -96 p. ISBN 978-9975-75-884-0
2016 Aplicații la contabilitatea financiară – I. Colectiv de autori, Coordonator POPOVICI A. Editura: Chișinău ÎS Tipografie centrală, 2016. 176 p. ISBN 978-9975-75-779-9.
Aplicații la contabilitatea financiară – II. Colectiv de autori, Coordonator POPOVICI A. Editura: Chișinău ÎS Tipografie centrală, 2016. 196 p. ISBN 978-9975-75-779-9.
BAJEREAN E., MELNIC G., ŢUGULSCHI IU,. BUGAN C. Contabilitatea în comerț: conform noilor reglementări contabile. Editura: Chișinău ASEM, 2016, 310 p. ISBN 978-9975-53-613-4.
MIHAILA S., BĂDICU G., AVORNIC A. Aplicații la bazele contabilității. Lucrarea metodico-didactică. Editura: Iași Vasilianna_98, 2016. 190 p. ISBN 978-9731-165-172.
2015 CARAMAN S., CUŞMĂUNSĂ R. Contabilitatea managerială. Note de curs. Editura: Chișinău Tipografie centrală, 2015, p. 188. ISBN 978-9975-53-454-3.
GRUMEZA D. Expertiza contabilă: note de curs. Editura: Chișinău s. n. 2015, 91 p. ISBN978-9975-120-79-1.
LAPIȚKAIA L. Аудит: учебное пособие. Editura: Chișinău ASEM, 2015, 409 p. ISBN 978-9975-75-730-0.
MIHAILA S., ERHAN L. Bazele contabilității: teste – grilă, situații spre rezolvare, sarcini de reflecție pentru lucrul individual, ed. Cavaioli, Chișinău, 2015, 150 p., ISBN 978-9975-59-140-9, 7,8 c.a.
NEDERIŢA A., PRISACAR T. Particularităţile organizării managementului financial şi contabilităţii în organizaţiile necomerciale. Ghid practico-didactic. Ediţia II. Editura: Chişinău Bons Offices, 2015, 328 p. ISBN 978-9975-87-048-1
NEDERIŢA A., PRISACAR T. Особенности организации финансового управления и бухгалтерского учета в некоммерческих организациях. Практическо-методическое руководство. Издание 2-е. Editura: Chişinău Bons Offices, 2015, 384 p. ISBN 978-9975-3126-1-5.
ȚURCANU V., GOLOCIALOVA I. Raportarea financiară conform standardelor internaționale: lucrare metodică și practică (în baza unui exemplu integral). Editura: Chișinău s. n. 2015, 449 p. ISBN978-9975-129-13-8.
ГЕДРОВИЧ О. Основы бухгалтерского учёта: краткий курс лекций. Editura ASEM, Chișinău 2015,76 p. ISBN: 978-9975-75-719-5
2014 CARAMAN S., CUŞMĂUNSĂ R. Caiet de lucrări practice la disciplina Contabilitatea managerială (probleme, teste, criptograme). Editura: Chișinău Tipografia Centrală, 2014. ISBN 978-9975-53-290-7.
CAUŞ L., IACHIMOVSCHI A., RATCOV M. Auditul intern. Note de curs. Editura: Chișinău Tipografia Centrală, 2014, 108 p. ISBN 978-9975-53-382-9.
Contabilitatea întreprinderii: teste și exerciții. Colectiv de autori, Coordonator LAZARI L. Editura: Chișinău ASEM, 2014. 169 p. ISBN 978-9975-75-713-3.
NANI M. Culegeri de probleme și teste la disciplina contabilitatea în instituțiile publice. Editura: Chișinău USM, 2014. 188 p. ISBN 978-9975-71-141-8.
NANI M. Бухгалтерский учет в публичных учреждениях. Editura: Chișinău USM, 2014. 176 p. ISBN 978-9975-71-148-7.
2013 BAJEREAN E., MELNIC G., ŢUGULSCHI I., BUGAN C. Contabilitatea în comerț. Editura: Chișinău Tipografia Ericon, 2013. 290 p. ISBN 978-9975-4360-7-6.
BAJEREAN E., MELNIC G., ŢUGULSCHI I., BUGAN C. Practicum la disciplina Contabilitate în comerţ. Editura: Chișinău Ericon, 2013, 106 p. ISBN 978-9975-4254-1-4.
CURAGĂU N. Contabilitatea și fiscalitatea avocaților. Îndrumar pentru avocați. Asociația Avocaților Americani Inițiativa pentru Supremația Legii, februarie – martie 2013.
NANI M. Contabilitatea în instituțiile publice. Editura: Chișinău CEPUSM, 2013, 200 p. ISBN 978-9975-71-404-4.
NANI M. Culegeri de probleme și teste la disciplina Contabilitatea în instituțiile publice. Editura: Chișinău CEP USM, 2013. 184 p. ISBN 978-9975-71-145-1.
NEDERIŢA A., PRISACAR T. Particularitățile organizării managementului financiar și contabilității în organizațiile necomerciale. Ghid practico-metodic. Editura: Chișinău Bons Offices, 2013. 336 p. ISBN 978-9975-44-68-5-3.
2012 BAJEREAN E., MELNIC G., ŢUGULSCHI IU. Сборник задач по бухгалтерскому учету в торговле. Editura: Chișinău ASEM, 2012. 173 p. ISBN 978-9975-75-600-6.
GOLOCIALOVA I., ŢURCANU, V. Situații financiare consolidate. Editura: Chișinău ASEM, 2012. 190 p. ISBN 978-9975-75-591-7.
NANI M. Culegeri de probleme și teste la disciplina Contabilitatea în instituțiile publice. Editura: Chișinău CEP USM, 2012. 188 p. ISBN 978-9975-71-277-4.
GOLOCIALOVA I., ŢURCANU, V. Situații financiare consolidate. Editura: Chișinău ASEM, 2012. 190 p. ISBN 978-9975-75-591-7.
2011 BAJEREAN, E. Бухгалтерский учет в торговле. Editura: Chișinău ASEM, 2011, 332 p. ISBN 978-9975-75-576-4.
CARAMAN S., CUŞMĂUNSĂ R. Contabilitatea managerială. Curs universitar. Editură: Chișinău Tipografia Centrală, 2011. ISBN 978-9975-78-965-3.
Contabilitatea întreprinderii. Colectiv de autori, Coordonator GRIGOROI L. Note de curs. Editura: Chișinău Cartier, Ediția I, 2011. 508 p. ISBN 978-9975-79-703-0.
GOLOCIALOVA I., ŢURCANU V Консолидированная финансовая отчетность. Editura: Chișinău ASEM, 2011. ISBN 978-9975-75-583-2.
GOLOCIALOVA I., ŢURCANU V Консолидированная финансовая отчетность. Editura: Chișinău ASEM, 2011. ISBN 978-9975-75-583-2.
LAPIŢKAIA, L. Аудит: углубленный курс. Editura: Chișinău ASEM, 2011, 359 p. ISBN978-9975-75-557-3.
MUNTEAN N. A didactic and aplicativ course in Economic and Financial Analysis for English learning students. Ediţia a II – a. Chişinău [online]. 2011, 113 p.
2010 BÎRCA A. Contabilitatea în entitățile publice. Editura: Chișinău ASEM, 2010, 114 p. ISBN978-9975-75-503-0.
BÎRCA A. Practicum la contabilitatea în entitățile publice. Editura: Chișinău ASEM, 2010, 76 p. ISBN978-9975-75-502-3.
ŞTAHOVSCHI A., FRECĂUŢEANU A., CHIŞLARU A. Contabilitatea financiară și de gestiune. Editura: Chișinău UASM, 2010, 353 p. ISBN 978-9975-4098-1-0.
2009 DIMA M., GRIGOROI L. Mezdunarodnye standarty finansovoI otcëtnosti: prakticeskoe primenenie dlâ rukovoditelej i buhgalterov. Editura: Chișinău Universul, 2009, 320 p. ISBN978-9975-47-033-9.
GRIGOROI L. BÂRCĂ A. Ghid la contabilitatea întreprinderii. Editura: Chișinău ASEM, 2009. ISBN 978-9975-75-476-7.
GRIGOROI L. DIMA M. МСФО: Практическое применение для руководителей и главных бухгалтеров. Editura: Chișinău Universul, 2009. ISBN 978-9975-47-033-9.
ŢURCANU, V., BOSTAN, I. Instituția Curții de Conturi din România și Republica Moldova, în contextul european. Editura: Iași: Alfa, 2009. 156 p.
2008 BAJEREAN E., MELNIC G., ȚIGULISCHI I. Contabilitate în comerț: aplicații și teste. Editura: Chișinău ASEM, 2008, 216 p. ISBN978-9975-75-423-1.
BULBOCEAN O., PLEŞCA S. Contabilitatea în instituțiile publice: teste, probleme, studii de caz. Editura: Chișinău Editerra Prim, 2008, 269 p. ISBN978-9975-9801-5-9.
GRAUR A., RATCOV M. Practicum la contabilitatea impozitelor. Editura: Chișinău ASEM. 2008, 270 p. ISBN978-9975-75-386-9.
GRIGOROI L. DIMA M. Аудит: Обзорные вопросы, ситуации, тесты. Editura: Chișinău ASEM, 2008. ISBN 978-9975-75-409-5.
HAREA R., BULBOCEANU O., PLEȘCA S. Contabilitatea în comerț: teste, probleme, studii de caz. Editura: Chișinău Editerra Prim, 2008, 106 p. ISBN978-9975-9801-3-5.
LAPIȚKAIA L. Аудит. Editura: Chișinău Tipografia centrală, 2008, 224 p. ISBN 978-9975-78-649-2
LAZARI L. Particularitățile contabilității în societățile de asigurări (lucrare didactică și practico-aplicativă în domeniul contabilității din activitatea de asigurare). Editura: Chișinău ASEM, 2008, 359 p. ISBN978-9975-75-420-0.
ŢURCANU V., IACHIMOVSCHI A. Бухгалтерский учет: теоретическое руководство и практические задания: (учеб.-метод. работа). Editura: Chișinău ASEM, 2008. 129 p.
2006 LAPIȚKAIA L. Контроль и Аудит. Editura: Chișinău Cartier, 2006, 192 p. ISBN 978-9975-79-394-0