Cercul ştiinţific studenţesc „CONTABILITATE”

CE ESTE CERCUL ŞTIINŢIFIC:

Cercul ştiinţific studenţesc (în continuare – Cerc) este o formă de activitate ştiinţifică constituită opţional pentru a dezvolta interesele şi aptitudinile studenţilor de a face investigaţii în domeniul contabilităţii, auditului și analizei economice. Activitatea Cercului se desfăşoară în cadrul unor şedinţe tematice unde au loc discuţii libere şi constructive referitor la întrebările unor teme stabilite. În cadrul şedinţelor membrii Cercului prezintă comunicări bazate pe cercetări științifice, studiu individual, se organizează jocuri intelectuale, mese rotunde, evenimente științifice, etc.

MISIUNEA CERCULUI

Implicarea studenților ASEM de la specialitatea Contabilitate cât și alte specialități în activitatea de cercetare științifică în domeniul contabilității pentru a le crea competențe în această direcție, printr-un proces de învățare menit să stimuleze gândirea și creativitatea, capacitatea de a raționa și de a interpreta logic informațiile, și de a conlucra eficient în echipă.

OBIECTIVELE CERCULUI
 • dezvoltarea competențele dobândite în cadrul orelor de prelegeri și seminare;
 • dezvoltarea relației „student – cadru didactic” în vederea eficientizării procesului de învățământ și sporirea interesului în materia de studiu;
 • încurajarea demersului științific studențesc pentru afirmarea cunoștințelor şi aptitudinilor fiecărui participant;
 • stimularea lucrului în echipă a studenților;
 • inițierea studenților în realizarea proiectelor de cercetare;
 • diseminarea rezultatelor prin participarea la simpozioane, workshop-uri, conferințe, concursuri, destinate studenților.
 • invitarea în cadrul ședințelor a unor specialiști: cadre didactice, teoreticieni şi practicieni renumiți în domeniul contabilității, etc.
COORDONAREA ACTIVITĂŢII:

Departamentul Contabilitate, Audit și Analiza economică a desemnat pentru coordonarea activității Cercului conf. univ., dr. Svetlana MIHAILA (svetlana.mihaila@ase.md), lect. sup. Stela CARAMAN (caraman.stela@ase.md), care au rolul de a îndruma activitatea de cercetare a studenților.

STIMULAREA MEMBRILOR

Din comunicările ştiinţifice prezentate în cadrul Cercului se vor selecta cele mai reuşite pentru prezentarea la Simpozionul Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători, Conferinţe Știinţifice Studenţeşti, Concursuri internaționale. De asemenea, autorii comunicărilor ştiinţifice menţionate în cadrul Manifestărilor studenţeşti vor fi eliberaţi de la scrierea proiectelor anuale la contabilitate.

GRAFICUL DE LUCRU

Întrunirile Cercului Contabilitate urmează să fie stabilite la începutul fiecărui an de studii, după înscrierea membrilor cercului.

RESPONSABILITĂŢILE COORDONATORILOR CERCULUI:
 • întocmesc lista cu membrii cercului științific studențesc;
 • îndeplinesc funcția de moderator al ședințelor cercului științific studențesc;
 • întocmesc raportului de activitate al cercului științific studențesc;
 • realizează o selectare a celor mai bune lucrări ce vor fi promovate spre participarea la simpozioane, conferințe, concursuri, destinate studenților.

Tematici pentru dezbatere în cadrul Cercului Științific Studențesc Contabilitate al Departamentului ,,Contabilitate, Audit și Analiză Economică”

 1. Contabilitatea creativă: argumente pro și contra (fair accounting versus bad accounting).
 2. Practici de contabilitate sub amprenta creativității.
 3. Delimitări conceptuale privind contabilitatea de gestiune la nivel național și internațional.
 4. Utilitatea informației contabile în mediul de afaceri.
 5. Politici și opțiuni de evaluare a elementelor patrimoniale.
 6. Politici și opțiuni privind contabilitatea, între interesul gestionar și interesul fiscal al entității.
 7. Politici și tratamente contabile privind costurile și profitabilitatea afacerii.
 8. Politici și tratamente contabile privind metodele de gestionare a stocurilor.
 9. Politici și tratamente contabile privind amortizarea imobilizărilor.
 10. Demersuri și aplicații ale costurilor în cadrul metodei ABC ( și alte metode moderne).
 11. Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor.
 12. Contabilitatea imobilizărilor conform SNC și SIRF: convergențe și divergențe (sau alte elemente patrimoniale).
 13. Interacțiunea valoarea justă și prudența în contabilitate.
 14. Reconsiderări contabile privind conceptul de proprietate în cazul unor operații speciale (leasing, factoring, franciză, concesiuni).
 15. Clasificarea, recunoașterea și evaluarea elementelor patrimoniale în Situațiile Financiare.
 16. Raportarea digitală în Republica Moldova: provocări și perspective.
 17. Particularitățile organizării contabilității în organizațiile necomerciale.
 18. Independența profesiei contabile, etica procedurilor și moralitatea mediului de afaceri.
 19. Studiu privind contabilitatea veniturilor, cheltuielilor și rezultatului.
 20. Politici și practici de implementare a IFRS în Republica Moldova.
 21. Contabilitatea financiară şi fiscală: convergențe și divergențe.
 22. Deontologia profesiei contabile.
 23. Decizii operaționale și strategice în contabilitatea managerială.
 24. Calculația costurilor prin metoda (standard-cost, direct-cost) și implicații asupra procesului decizional.
 25. Controllingul costurilor în condițiile aplicării metodei Target-Costing (sau altă metodă).
 26. Calculația costurilor ca bază pentru evaluarea analitică a rezultatelor în contabilitatea de gestiune.
 27. Analiza utilizării mijloacelor fixe.
 28. Analiza rezultatelor financiare.
 29. Analiza creanţelor și a datoriilor.
 30. Analiza fluxurilor de numerar.
 31. Analiza veniturilor și cheltuielilor.
 32. Conceptul de prag de semnificație aplicat în contabilitate și audit.
 33. Studiu privind practici şi tendinţe în auditul intern în RM şi în lume.
 34. Tendinţe şi priorităţi în auditul intern.
 35. Particularitățile tehnologiilor informaționale contabile în contextul auditului situațiilor financiare
NOTĂ:
Cadrele-didactice ale Departamentului, pot veni în completarea listei propuse cu propriile sale tematici, urmând să consulte studenții în pregătirea acestora.
Studenții care vor frecventa Cercul dispun de opțiunea de a propune propriile sale tematici.